İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat

Lüleburgaz Tapu Müdürlüğü Alıcı Satıcı İşlemleri

Lüleburgaz Tapu Müdürlüğü Alıcı Satıcı İşlemleri

Lüleburgaz tapu dairesi emlak alım satım işlemleri sırasında LüleburgazTapu Müdürlüğü tarafından istenen evraklar
Tapu sicil müdürlüğü İşlemlerinde Gerekli Belgeler

Satıcı
Nüfus cuzdanı aslı
Vergi no
Deprem sigortası fotokobisi
TC kimlik numarası

Alıcı
Nüfus cuzdanı aslı
Vergi no
TC kimlik numarası

Lüleburgaz Tapu müdürlüğü nde hazırlıklı olarak (istenilen bilgi ve belgelerle birlikte) GÜLER GAYRİMENKUL– EMLAK DANISMANINIZ  ile başvuruda bulunulması halinde, işlemleri daha da süratli sonuçlandırılmış olacaktır. Başvuru sırasında izlenecek yöntem, belge ve işlemler şöyledir;

 • Lüleburgaz Tapu Sicil işlemleri için WEB tapu müdürlüğü ne mutlaka kendiniz veya vekalet ile tam yetkili kıldıgınız vekilinizin vekaletname asılları ile müracat etmesi.

 • Geçerli yasal mevzuat geregi tapu işlemleri sırasında kimlik belgesi olarak nüfus cüzdanı ve pasaport"tan başka belgenin kullanılması mümkün olmadığından, bu belgelerden herhangi birinin aslını ibraz ediniz.

 • Tapu satış işleminin taraflarından en az biri okuma yazma bilmiyor ise iki tanıkla birlikte, sayet işitme engelli ise veya Türkçe bilmiyorsa iki tanık yanında ayrıca yeminli tercumanla birlikte basvurunuz.

 • Lüleburgaz Tapu sicil müdürlüğü islemlerinde kullanılacak vekaletnamelerin gerekli şekilde düzenlenmiş ve fotoğraflı olması zorunludur. (fotoğraf tel zımba ile tutturulamaz ve fotokopi olamaz)

 • Lüleburgaz Tapu sicil müdürlüğü nde imzalayacağınız evrakları mutlaka dikkatli bir şekilde inceleyiniz. Bir konuda şüpheye düşmüş iseniz, evrakı; görevli memur veya Tapu sicil müdürlüğü ile görüşerek şüphenizin giderilmesinden sora imzalayınız.

 • Lüleburgazda Tapu satış işlemin tarafı Türk Ticaret Kanununa göre bir sirket ise, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret sicil memurluğundan, islem yılı içerisinde alınmış yetki belgesi ve imza sirküleri ile birlikte (asıl veya noter tasdikli) basvuruda bulunmalısınız.

 • Lüleburgazda Tüm işlemlerde satış işlemin taraflarının T.C. kimlik nosu ile vergi kimlik nosunu belgeli olarak ibraz ediniz. Tüzel kişilerin taraf olduğu işlemlerde şirketin vergi numarasını, yetkilendirilmiş şirket temsilcisinin T.C. kimlik numarasını ibraz ediniz.

 • Taşınmaz malın mülkiyet haklarının sözleşme ile devrine yönelik işlemlerde devir edenin bir, devir alanın iki adet 6x4 ebadında son altı aylık fotoğraflarını, islem vekaleten yapılıyor ise vekilin aynı nitelikte ki fotoğrafını ibraz ediniz.

 • İsteminiz murisinize kayıtlı tasınmazın hak sahipleri adına elbirligi mülkiyeti veraset) belgesini ibraz etmelisiniz.

 • Murisiniz adına kayıtlı tasınmaz malların adınıza tescili ile birlikte mirascılar arasında  taksimi veya ücüncü şahıslara devri veya taşınmaz malın kaydı üzerine ayni ve şahsi hak tesisi gibi bir istemde bulunuyorsanız, yukarıda belirtilen belgeler yanında murisin son ikametgahının bulunduğu vergi dairesinden alınmıs veraset ve intikal vergi ilişiğinin bulunmadığını belirtir yazı aslını ibraz etmelisiniz.

 • İsteminiz, arsa niteliğindeki taşınmazınızın üzerine yapacağınız binaya yönelik olarak  kat irtifakı tesis etmek ise, Maliklerin kimlik belgeleri (nüfus cüzdanı-pasaport), vergi ve T.C. kimlik noları, ikişer adet fotoğraf, belediyeden tasdikli genel insaat projesi, bağımsız bölümünün bulunduğu kat, nosu, nitelik varsa eklentilerini, Emlak arsa payı ve hak sahiplerini gösterir noter tasdikli bağımsız bölum listesi (bu listeye değerleri de yazılabilir) ile yönetim planını ibraz ediniz.

 • Taşınmaz malın mülkiyetini kat mülkiyetine cevirmek istiyorsanız, öncelikle Tapu kadastro müdürlüğü ne yapacağınız başvuru ile oradan alacağınız tescil bildirimi belgesine göre parselin cinsini mevcut duruma uygun hale getirilmesinden  (cins tashihi) sonra, -J- bendinde belirtilen belgelerin yanı sıra, binanın on ve arka mümkünse yan cephelerini gösterir en az 13x18 cm boyutlarında belediyece tasdikli fotoğrafları ile tüm bağımsız bölümlerin yapı kullanma izin belgelerini ibraz ediniz.

 • Taşınmaz malını cinsi mesken veya işyeri olmakla birlikte uzerinde mesken nitelikli bağımsız bölümler bulunuyorsa zorunlu deprem sigortasına ait poliçeyi (DASK) ibraz etmelisiniz.

Satış İçin Tapu Sicil Müdürlüklerinde Gerekli Evraklar

SATICI TÜZEL KİŞİLİK

1- Vergi levhası -Fotokopi

2-Sicil gazetesi -

3- İmza sirküleri

4- Tiç odası faaliyet belgesi -( Tapu dairesine verilmek için)

5- Vekaletin aslı

6- Tapu sicil müdürlüklerinde tapu satış işleminin Takibi için Vekaletname ( GÜLER EMLAK ADINA)

 

ALICI TÜZEL KİŞİLİK

1- Vergi levhası -Fotokopi

2-Sicil gazetesi -

3- İmza sirküleri

4- Tiç odası faaliyet belgesi -( Tapu dairesine verilmek için)

5- Vekaletin aslı 

İşlemlerle İlgili çeşitli detaylar

Gayrimenkülerin satışının resmi şekilde yapılması gerekir. Bu işlemin yapılması, tarafların tapu memurunun hazırladığı resmi belgelerin imzalaması demektir.
 
Lüleburgaz Tapu sicil müdürlüğündeki yetkili memur sunulan belgeleri inceler, yasal bir sakınca yoksa bildirilen satış değeri üzerinden harçları hesaplar ve gerekli makbuzları düzenler. Taraflar harçları yatırdıktan sonra satış konusunda resmi evrak düzenlenir, Tapu Sicil Müdürü huzurunda taraflara okunarak imzalanır. Taraflardan her hangi biri okuma-yazma bilmiyorsa, iki şahit huzurunda okunur, Okuma yazma bilmeyen kişinin parmak izi ve şahitlerin ifadesi alınır.
 
Yukarıda belirtilen durumlarda tapuda çalışanlar tanık olamazlar. Tanık ve tercümanların yazma ve okuma bilmesi, temyiz hakkının ve resit olması gerekir. Tapu Müdürlüğü evrakları imzaladıktan sonra hak sahibi tapusunu alır ve işlem tamamlanmış olur.
 
Gayrimenkul Satış Sözleşmesi Nedir?
 
Alıcı ve satıcı tarafların karşılıklı olarak, satıcı taraflarca belirlenen bir miktar karşılığında taşınmazın satışını vermek, alıcının da bu emlak'ı satın almak ve bedelini vermek konusunda tapu sicil memuru kaşısında tarafların vaat ve taahhüt beyanlarını kapsayan ve noterler tarafından düzenlenen sözleşme satış vaadi sözlesmesidir. İleride yapılacak olan asıl satışın yapılmasına dair ön sözleşmedir. "Emlak Satış Vaadi Sözlesmesi" düzenlemeye noterler yetkilidir. Noterler tarafından düzenlenen satış vaadi sözleşmesi geçerlidir. 
 
Yapılan sözleşmenin lüleburgaz tapu müdürlüğü ne şerh edilmesi şarttır. Ancak alıcı satış vaadi sözleşmesine dayanarak tek taraflı olarak asıl satışın yapılmasını gerçekleştiremez. Satıcının da bu satış işlemine katılması gerekir aksi halde alıcı mahkeme yoluyla adının tescilini isteyebilir. 
Lüleburgaz Tapu müdürlüğü ne şerh edilen şahsi haklar ücüncü şahıslara karşı ileri sürülebilir. 
Tarafların hak ve borçları açıkça tereddüte meydan vermeyecek şekilde ve taşınmazın bedeli ve ödenme şekli sözleşmede belirtilir. 
Sözleşmeye tarafların fotoğraflarının yapıştırılması ve noter tarafından mühürlenmesi gerekir. 
Tarafların istemeleri halinde cayma sözleşmesi yapılarak cezai şartlar konulabilir

Şerh beş sene devam edebilir. Beş seneden sonra hukmü kalmaz ve resen telkin edebilir. Ancak taşınmaz mal üzerine işlenen satış vadi serhi beş yıllık süreyi aşmış ise satış vaadi lehdarına halen satış yapılmamış  taşınmaz mal malikinin talebi üzerine satış vaadi lehdarının muvafakatı aranmaksızın. Harçların tahsili ile taşınmaz üzerindeki serh resen terkin edilir. Terkin edilen şerhin satış vaadi lehdarına bildirilmesi gerekir.Kategoriler
02884171401

luleburgazemlakci.com, Tüm Hakları Saklıdır.

Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir